Obchodní podmínky

  1. ÚVODNÍ NASTAVENÍ

1.1  Společnost PADIA, s.r.o. vydává tyto Obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti ekonomických školení, odborného poradenství a prodeje   ekonomických publikací a aplikací (dále jako „Obchodní podmínky“).

1.2  Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele a jsou pro zúčastněné strany závazné.

 

  1. DEFINICE POJMŮ

2.1  Poskytovatel: společnost PADIA, s.r.o. 

2.2  Objednatel: fyzická nebo právnická osoba odlišná od Poskytovatele, která projeví zájem o služby Poskytovatele prostřednictvím písemné nebo ústní objednávky. 

2.3  Smluvní vztah: vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniklý na základě písemné nebo ústní objednávky, kterou Objednatel písemně potvrdil. 

2.4  PADIA kurzy: odborná školení v oblasti ekonomiky firem pro podnikatele poskytované formou webinářů, individuálních kurzů a videokurzů, jejichž rámcová nabídka je uveřejněna na webových stránkách Poskytovatele www.padia.cz/kurzy.

2.5  PADIA webináře: PADIA školení určené pro veřejnost vedené odbornou lektorkou Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D. vzdálenými prostředky. Přihlašovací údaje k PADIA webináři jsou účastníkům sděleny v rámci potvrzení objednávky PADIA webináře. Obsah PADIA webináře a jeho cena je uvedena na webových stránkách Poskytovatele www.padia.cz/kurzy/webinare.

2.6  PADIA individuální kurzy: PADIA školení určené pro předem definované účastníky vedené odbornou lektorkou Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D. v prostorách Objednatele nebo v prostorách zabezpečených Poskytovatelem nebo online. Obsah PADIA individuálního kurzu a jeho cena je jednotlivě sjednána. Poskytovatel je oprávněn před zahájením přípravných prací vyžadovat akceptaci cenové nabídky. 

2.7  PADIA videokurzy: PADIA školení ve formě video-nahrávky určené pro veřejnost vedené odbornou lektorkou Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D. Přihlašovací údaje k PADIA videokurzu jsou Objednateli sděleny po uhrazení PADIA videokurzu. Obsah PADIA videokurzu a jeho cena je uvedena na webových stránkách Poskytovatele www.padia.cz/kurzy/videokurzy.

2.8  PADIA aplikace: nástroj s definovanými funkcionalitami na webovém rozhraní nebo v podobě automatizovaných tabulkových procesorů s naprogramovanými makry. 

2.9  Poradenství: individuální odborné poradenské a konzultační služby v oblasti ekonomiky firem poskytované formou Konzultace při osobním setkání nebo Konzultace vzdálenými prostředky. Cena Poradenství je sjednána individuálně na základě požadovaného rozsahu poskytovaných služeb. Poskytovatel je oprávněn před zahájením přípravných prací vyžadovat akceptaci cenové nabídky. 

2.10 Konzultace při osobním setkání: realizace Poradenství formou osobního setkání, které se koná v předem dohodnutém konkrétním termínu a rozsahu a na předem dohodnutém místě konání. 

2.11 Konzultace vzdálenými prostředky: realizace Poradenství telefonicky, emailem či online. Online konzultace se koná v předem dohodnutém konkrétním termínu s využitím předem dohodnuté platformy. 

2.12 Akceptace: Objednatelem potvrzený souhlas s cenou PADIA webináře, respektive PADIA videokurzu odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách Poskytovatele www.padia.cz, vyjádření souhlasu s cenovou nabídkou PADIA individuálního kurzu, PADIA aplikace nebo Poradenství prostřednictvím mailu.

 

  1. KONTAKTNÍ ÚDAJE POSKYTOVATELE

3.1  Název: PADIA, s.r.o. 

3.2  Sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 

3.3  IČ: 24763535

3.4  DIČ: CZ24763535

3.5  Zapsaná: v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172349 

3.6  Telefon: +420 732 158 405

3.7  Kontaktní adresy pro písemný styk: 

3.7.1 Poštovní: PADIA, s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00 

3.7.2 Mail: info@padia.cz 

3.8  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 107-1075550247/0100

 

  1. OBJEDNÁVKA

4.1  Přihlásit se k účasti na PADIA webinář lze přes formulář, který je uveden na webových stránkách www.padia.cz. Objednatel je povinen v objednávce uvést svůj emailový kontakt. Následně je na emailovou adresu, kterou Objednatel zadá do formuláře, zaslána rekapitulace. 

4.2  Vyplněním a odesláním závazné objednávky vyjadřuje Objednatel dobrovolný souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování společností PADIA, s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě. Respektujeme soukromí Objednatele. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Svůj souhlas může Objednatel kdykoliv písemně odvolat. 

4.3  Účast na PADIA webináři je možné objednat také zasláním mailu na mailovou adresu Poskytovatele info@padia.cz. Poskytovatel je povinen potvrdit přijetí objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů. 

4.4  Poskytovatel na svém kontaktním telefonu a emailu přijímá nezávazné objednávky PADIA individuálního kurzu a Poradenství. 

4.5  Poskytovatel zpracuje nezávaznou objednávku Objednatele, přičemž je oprávněn vznášet vůči Objednateli upřesňující dotazy. Objednateli PADIA individuálního kurzu, PADIA aplikace nebo Poradenství zašle Poskytovatel cenovou nabídku, kterou jsou smluvní strany jsou oprávněny dále při vzájemné komunikaci upravovat. 

4.6  Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Poradenství, tvorby PADIA aplikace, respektive PADIA individuálního kurzu poté, co Objednatel emailem závazně potvrdí cenovou nabídku Objednatele. 

4.7  Objednávky jsou závazné. Poskytovatel chápe, že ne vždy může Objednatel svůj závazek objektivně splnit. Proto umožňuje Objednateli od objednávky bezplatně odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před dnem Konzultace při osobním setkání. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v článku 6 „Storno podmínky“.

 

  1. PLATBA

5.1  Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu za zajištění možnosti účasti na PADIA webináři, za realizaci Poradenství, respektive PADIA individuálního kurzu a za PADIA videokurz, respektive PADIA aplikaci.  

5.2  Společnost PADIA, s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně Poskytovatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH. 

5.3  Podkladem pro platbu odměny je faktura, která bude Objednateli zaslána emailem na základě písemné objednávky PADIA webináře nebo PADIA videokurzu, respektive Akceptace cenové nabídky PADIA individuálního kurzu, PADIA aplikace nebo Poradenství. Při úhradě je nezbytné uvést variabilní symbol, kterým je číslo faktury, aby Poskytovatel mohl platbu Objednatele identifikovat. 

5.4  V případě prodlení Objednatele s jakoukoliv úhradou je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně. Nárok Poskytovatele na náhradu škody tím není dotčen. 

5.5  Veškeré úhrady ve prospěch Poskytovatele je Objednatel povinen provádět bezhotovostním převodem na bankovní spojení Poskytovatele uvedené v článku 3 „Kontaktní údaje Poskytovatele“. 

 

  1. STORNO PODMÍNKY

6.1  Objednatel může na základě důvodného vyjádření od objednávky bezplatně odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před dnem konání PADIA webináře nebo Konzultace při osobním setkání. Nutné je zaslat odstoupení písemnou formou na e-mail: info@padia.cz tak, aby Poskytovatel mohl zpětně potvrdit jeho přijetí. 

6.2  Při stornování objednaného PADIA webináře 4 a méně pracovních dní před dnem jeho konání je Objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 80 % z ceny objednané služby. Tyto poplatky nebudou účtovány v případě jmenování náhradníka. 

6.3  Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení PADIA webináře, případně Konzultace při osobním setkání. 

6.4  Objednatel PADIA webináře nebo Konzultace při osobním setkání bude neprodleně informován v případě nemoci na straně Poskytovatele nebo jiných nepředvídatelných vlivů a bude mu nabídnut náhradní termín nebo vrácení celé platby. 

6.5  Domluva Poskytovatele a Objednatele na přesunutí objednávky na jiný termín je možná, nicméně není nárokovatelná. Domluva musí být vždy písemnou formou. 

6.6  Při stornování objednané Konzultace při osobním setkání 4 až 2 pracovních dní před dnem konání Konzultace při osobním setkání je Objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 10 % z ceny objednané služby. Tyto poplatky nemusí být účtovány v případě dohodnutí náhradního termínu konání. 

6.7  Při stornování objednané Konzultace při osobním setkání 1 a méně pracovních dní před dnem konání Konzultace při osobním setkání je Objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednané služby.

 

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1  V případě, že výsledkem nebo součástí služeb poskytnutých Objednateli Poskytovatelem bude dílo, které je způsobilé být autorským dílem dle příslušných právních předpisů, platí, že Objednateli bez dalšího nevzniká jakékoliv právo toto dílo jakýmkoliv způsobem užít. V tomto případě je Poskytovatel zajistit, aby Objednateli bylo toto dílo příslušným způsobem poskytnuto pouze v případě, že to bude nezbytné pro řádné poskytnutí služeb Objednateli.  

7.2  Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Poskytovatel a Objednatel sjednávají, že se vztah řídí českým právem. 

7.3  Změny Obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

  1. ÚČINNOST

8.1  Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 11. 1. 2021 a v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky Poskytovatele. Veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem a třetími osobami se vždy řídí příslušným zněním obchodních podmínek platných a účinných k okamžiku akceptace.