Společnost PADIA, s.r.o., IČ 24763535, se sídlem Pobřežní 249/46, 181 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172349, poskytuje služby v oblasti ekonomických otevřených i zakázkových vzdělávacích akcí, odborného poradenství a prodeje ekonomických publikací a aplikací.
 
Kontaktní údaje poskytovatele jsou adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 732 158 405.
 
Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi klientem a společností PADIA, s.r.o. a jsou pro zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah mezi společností PADIA, s.r.o. a klientem vzniká na základě písemné objednávky.
 
 
1. Objednávka
Objednávky jsou závazné. Chápeme, že ne vždy můžete svůj závazek objektivně splnit. Proto umožňujeme objednateli od objednávky bezplatně odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením akce. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v odstavci „Storno podmínky“.
 
Přihlásit se k účasti na školení či objednat konzultaci lze přes formulář, který je uveden na webových stránkách www.padia.cz. Následně je na e-mailovou adresu, kterou zadáte do formuláře, zaslána rekapitulace.
 
Objednávku lze učinit také emailem. Prostřednictvím následného mailu potvrdíme přijetí vaší objednávky. Okamžikem potvrzení objednávky se objednávka stává závaznou.
 
Vyplněním a odesláním závazné objednávky vyjadřujete dobrovolný souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování společností PADIA, s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 
Osobní údaje je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě. Respektujeme vaše soukromí. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti PADIA, s.r.o jsou uvedeny zde.
 
2. Platba 
Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli odměnu za zajištění možnosti účasti na vzdělávací akci či za realizaci konzultace, dále také jen jako „PADIA akce“ či „služby“.
 
Společnost PADIA, s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně poskytovatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH.
 
Podkladem pro platbu odměny je faktura, která vám bude zaslána e-mailem na základě písemné objednávky. Při úhradě je nezbytné uvést variabilní symbol, kterým je číslo faktury, abychom mohli vaši platbu identifikovat. Splatnost faktur je 7 dní. Za služby poskytnuté společností PADIA, s.r.o. není možné platit v hotovosti.
 
Číslo účtu společnosti PADIA, s.r.o. je 107-1075550247/0100 – Komerční banka, a.s. 
 
 
3. Storno podmínky 
Zaslané objednávky jsou závazné, ale klient může na základě důvodného vyjádření od objednávky bezplatně odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením PADIA akce. Nutné je zaslat odstoupení písemnou formou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tak, aby dorazilo nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem PADIA akce a mohlo být zpětně potvrzeno ze strany pořadatele.
 
Při stornování objednané služby 4 a méně pracovních dnů před konáním PADIA akce je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 80 % z ceny objednané služby. Tyto poplatky nebudou účtovány v případě jmenování náhradníka.
 
Domluva pořadatele a klienta na přesunutí objednávky na jiný termín je možná, nicméně není nárokovatelná. Domluva musí být vždy písemnou formou.
 
PADIA, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení vzdělávací akce či osobní konzultace. Klient bude vyrozuměn v případě, že nebude zařazen na vzdělávací akci z důvodů naplněné kapacity semináře, nemoci lektorky či odborných konzultantů nebo jiných nepředvídatelných vlivů.
 
Dojde-li ke změně PADIA akce nebo jejímu zrušení, bude účastník neprodleně informován. Účastníkovi bude nabídnut náhradní termín nebo vrácení celé platby.
 
 
4. Závěrečná ustanovení
Smluvní vztahy mezi klientem a společností PADIA, s.r.o. se řídí právními předpisy České republiky. 
 
Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služeb obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem.
 
Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 
Aktuální obchodní podmínky jsou vždy uvedeny na našich webových stránkách www.padia.cz.
 
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2018.