Kurz je určen pro:
 • podnikatele (ať zkušené nebo začínající),
 • řídící pracovníky,
 • finanční manažery,
 • účetní i „neekonomické“ profese, například projektové manažery.
Obsahové priority:
 • jaká je podstata a význam cash flow ve firemní praxi – jak využít cash flow k řízení firmy, rozdíl mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy,
 • koncepce vykazování cash flow – kdy použít přímou, nepravou přímou nebo nepřímou metodu zpracování přehledu o peněžních tocích,
 • oblasti peněžních toků – co patří do cash flow z provozní, investiční a finanční oblasti,
 • praktický příklad sestavování přehledu o peněžních tocích – zdroje a využití peněžních toků zobrazené v účetnictví, úpravy hospodářského výsledku o nepeněžní operace, zobrazení změn stavu nepeněžních složek pracovního kapitálu,
 • hodnocení a analýza hospodaření na základě cash flow – výpočet a interpretace výsledků firmy s využitím peněžních toků a jejich porovnání s konvenčními ukazateli na bázi zisku.
Přínos pro vás:
 • seznámíte se s podstatou peněžních toků a s faktory, které cash flow firmy ovlivňují,
 • naučíme vás sestavování výkazu o peněžních tocích,
 • porozumíte metodám a postupům plánování a řízení peněžních toků.