Naším cílem je umožnit účastníkům kurzů celkový pohled na ekonomiku firmy, prohloubit jejich znalost v oblasti finančních pojmů a nabídnout přehled o finančním řízení a ekonomických principech a postupech, které přinesou firmě prokazatelné výsledky. Pojďte se společně s námi zaměřit na to důležité a posuňte svou firmu i svou kariéru vpřed.

Přidanou hodnotou našich kurzů jsou interaktivně předané znalosti a zvládnuté dovednosti:
 • jak zvýšit úroveň a stupeň využití finančního řízení ve vaší firmě,
 • jak efektivněji využívat vlastní účetní výkazy i výkazy firem obchodních partnerů, konkurentů a dalších hráčů na trhu,
 • jak zlepšit finanční uvažování a rozhodování o investicích, které ve vaší firmě zamýšlíte,
 • jak optimalizovat náklady vaší firmy a peněžní tok,
 • jak nastavit podnikové procesy s ohledem na ekonomické výsledky vaší firmy,
 • jak vyhodnotit ekonomickou stránku řízení vaší firmy a posuzovat rentabilitu, aktivitu, likviditu a zadluženost,
 • jak využít poznatků z našich kurzů ve vaší manažerské praxi.

Naše metody výuky:
 • interaktivní výklad – zapojování účastníků, minimum teorie, důraz na srozumitelnost,
 • modelové příklady s možností využít také skutečných dat vaší firmy,
 • praktická cvičení a výpočty – od schématických příkladů až po rozbor finančních ukazatelů a jejich ekonomickou interpretaci,
 • práce ve skupinách či dvojicích – analýza modelových příkladů z praxe s prezentací pro ostatní a srovnáním závěrů jednotlivých skupin či dvojic umožňující pochopení širších ekonomických souvislostí účetních a ekonomických dat v rámci činnosti firmy,
 • řízená diskuze – odborná zpětná vazba na podněty účastníků z praxe.

Výukové materiály:
 • tištěné podkladové materiály obsahují kombinaci textu a schémat k hlavním principům, zásadám a metodice tak, aby bylo možno vracet se k probraným tématům i s určitým časovým odstupem,
 • interaktivní práce probíhá s kartičkami pojmů (přiřazování pojmů k jejich významu usnadňující zapamatování složitějších definic), účetními výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) a listy modelových příkladů,
 • aktivní využití flipchartu pro schématická znázornění probíraného a shrnutí podstatných dílčích závěrů.

KURZY NA MÍRU

Nevyhovuje vám termín veřejně pořádaného školení? Potřebujete uspořádat školení u vás ve firmě? Chcete jiné ekonomické školení, na míru vašim potřebám? Naší snahou je vyhovět i těm, kteří se na školení chtějí věnovat svým specifickým potřebám a aktuálním požadavkům. Obsah školení si po konzultaci s naší lektorkou sami sestavíte podle toho, co vás právě zajímá.

Výhodou školení na míru pro vás může být:
 • Obsah školení vždy přizpůsobíme vašim aktuálním potřebám, požadavkům na výstupy ze školení, specifikům vašeho oboru podnikání a vaší společnosti.
 • Poznatky předáváme interaktivními metodami výuky tak, aby si je účastníci školení maximálně osvojili a odnesli si praktické dovednosti, které ihned uplatní v praxi.
 • Školení mohou probíhat ve vašich prostorách.