Czech
Czech
English (UK)

Odložená daň. Budete ji platit?

Zrádný název položky výsledovky

Když se podíváte do výkazu zisku a ztráty na položku odložená daň, možná ve vás vyvolá představu, že jde o pozdější daňovou povinnost.  Přitom odložená daň (závazek nebo pohledávka) je ryze účetním pojmem a v praxi odložená daň nepředstavuje odklad závazku firmy zaplatit daň z příjmu státu. Částka u položky odložená daň tedy neznamená placení daně v pozdějším termínu. Daňové povinnosti se ve výsledovce věnuje pouze položka splatná daň z příjmů.


Proč tedy odložená daň

Je známo, že účetní výsledek hospodaření a daňový základ pro výpočet daně z příjmů nejsou totožné. Důvodem je uplatňování rozdílných daňových a účetních pravidel. Odložená daň umožní uplatnit v účetní závěrce zásadu dodržení časové a věcné souvislosti nákladů a výnosů s účetním obdobím. Pomáhá vyřešit časové rozdíly dopadů některých účetních operací, které přichází se zpožděním nebo předstihem. Co to znamená?

Například máte stanoveny účetní rovnoměrné odpisy budovy rozložené do 40 let tak, jak to odpovídá podnikatelskému plánu využívání této budovy. Daňově uznatelné jsou však odpisy budovy rozložené přesně do 30 let podle zákona o daních z příjmů. Navíc jste mohli kvůli daňové optimalizaci volit zrychlený daňový odpis. Vzniká tedy rozdíl mezi účetním a daňovým pojetím odpisů majetku.

K čemu je dobré účtování o odložené dani? Zaúčtování odloženého daňového závazku umožňuje zabránit předčasnému rozdělení zisku. Závazek totiž sníží hospodářský výsledek určený k rozdělení. Společníci si tak mohou vyplatit úměrně snížené podíly na zisku a v době zvýšené daňové povinnosti se zabrání případným finančním potížím dané firmy.


Jak vypočítáte odloženou daň?

Při stanovení odložené daně se používá postup, kdy se jednotlivým aktivům a závazkům přiřazuje vedle účetní hodnoty také jejich daňová hodnota. Obě hodnoty se vzájemně porovnají. Tím jsou vykázány přechodné rozdíly.

Odloženou daň počítáte zejména z dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou dlouhodobého odpisovaného nehmotného a hmotného majetku a dále například z opravných položek k zásobám či k pohledávkám, z rezerv tvořených nad rámec příslušných zákonů nebo v případě realizace ztráty, kterou účetní jednotka hodlá v následujícím období uplatnit.

Samotný výpočet odložené daně není náročný. Odložená daň je součinem přechodného rozdílu a sazby daně, která bude platná v období, kdy se odložená daň uplatní. V praxi jde o sazbu daně, která je stanovena zákonem o daních z příjmů pro následující období.