Czech
Czech
English (UK)

Pravidla financování v účetních výkazech

Zlaté bilanční pravidlo

Mezi pravidly financování vévodí zlaté bilanční pravidlo, které říká, že dlouhodobý majetek by měl být financován dlouhodobými zdroji a krátkodobý majetek těmi krátkodobými. Porovnejte vztah mezi výší dlouhodobého majetku a hodnotou dlouhodobých zdrojů vaší firmy. Výši dlouhodobých zdrojů zjistíte tak, že sečtete hodnotu vlastního kapitálu, rezerv, dlouhodobých závazků a dlouhodobých finančních výpomocí a úvěrů.

Pokud firma poruší toto pravidlo, dlouhodobé investice musí financovat z krátkodobých zdrojů, nebo krátkodobé výdaje pokrývá dlouhodobými zdroji. Obě situace jsou z dlouhodobě neudržitelné. Pokud je to přesně váš případ, věnujte tomu pozornost.


Pravidlo vyrovnání rizika  

Vztah mezi vlastními a cizími zdroji je klíčovou otázkou optimalizace finanční struktury. Jaký poměr je optimální? Odpověď není zcela jednoduchá. Cizí peníze jsou levnější než vlastní. Určité zadlužení je žádoucí, neboť podporuje rentabilitu vloženého kapitálu. Na druhou stranu rostoucí dluhy snižují finanční stabilitu firmy. Zadlužená firma se stává pro banky rizikovější a méně vhodná pro úvěrování s dobrým úrokem.

Jinými slovy nemáte-li dluhy, nenesete riziko jejich nesplacení. Pokud naopak cizí kapitál chcete využívat, je vhodné hlídat horní limit podílu dluhů na celkových pasivech. Zkrátka dluhy nesmí přerůst přes hlavu. Zda dluhy přerostly únosnou mez, poznáte podle záporného vlastního kapitálu. To je silný rizikový faktor, který významně snižuje bonitu firmy.


Pravidlo pari

Příliš vlastního kapitálu na druhou stranu znesnadňuje dosažení potenciálně vyšších rentabilit. Co tedy s tím? Vlastník firmy je poslední, kdo si může něco z krachující firmy v případě konkurzu nárokovat. Právě kvůli tomuto riziku je pro majitele firmy bezpečnější, když ve firmě drží nejvýše tolik vlastního kapitálu, kolik představuje hodnota dlouhodobého majetku.


Růstové pravidlo  

Tempo růstu investic nemá být vyšší než tempo růstu tržeb. Pravidlo vychází z logické úvahy, že na nové investice musejí nejprve ty stávající vydělat. Investice nemusí vždy zvýšit tržby. Nastane-li tato situace, je třeba zbrzdit tempo růstu investic a stabilizovat situaci. Pokud budete toto pravidlo dodržovat, snáze se vyvarujete investic, které se nepromítnou do nárůstu tržeb. Jak zjistíte, jak na tom jste s růstovým pravidlem? Dejte si do grafu výši tržeb za posledních řekněme pět let a zároveň si do grafu promítněte výši výdajů na investice. Tempa růstu budou dobře patrná. Ptáte se, jak zjistit z účetních výkazů výši výdajů na investice? Už jste možná slyšeli více či méně záhadnou zkratku CAPEX (=Capital Expenditure). Máte-li k dispozici přehled o peněžních tocích, je to hlavní část investičního cash flow, konkrétně položka B.1 – Výdaje spojené s nabytím dlouhodobého majetku. Nemáte-li po ruce přehled o peněžních tocích, postačí vám dva údaje z rozvahy a jeden z výsledovky. V aktivech rozvahy odečtěte od netto hodnoty dlouhodobého majetku běžného období jeho hodnotu za minulé období a přičtěte výši odpisů z výkazu zisku a ztráty (označení E.).