Czech
Czech
English (UK)

Co Vám řekne o Vaší firmě rozvaha a výsledovka

Využijte informací z účetních výkazů pro řízení své firmy

Účetnictví prostřednictvím účetních výkazů podává informace o tom, jak firma věcně funguje, kde se co nakupuje, jak se vyrábí a jak prodává, odkud se berou peníze a proč firma peníze vydává. Dává podklady pro odměňování zaměstnanců. Uchovává informace o tom, kdo firmě dluží a komu firma dluží. Vypovídá o tom, jaká je aktivita firmy a jestli tato aktivita přináší výsledky.

  

Majetek a dluhy

Majetek firmy coby účetní pojem představuje soubor prostředků užívaných k podnikání. Každý majetek někomu patří. Majetek firmy můžete díky rozvaze vnímat jednak ze stránky jeho skladby (budovy, stroje, automobily, výpočetní technika atd.), tak ze stránky jeho vlastnictví (využíváte vlastní nebo cizí zdroje). Za dobu své existence firma nashromáždila určité bohatství. Bohatství firmy však nepředstavuje celá hodnota jeho majetku, ale až to, co z hodnoty majetku zbyde po odečtení dluhů. Skutečné bohatství firmy odpovídá výši vlastního kapitálu. Majetek a dluhy vidíte v rozvaze firmy k určitému datu. Je to taková fotka vypovídající o stavu věcí k danému dni.


Přidaná hodnota a zisk

Jelikož rozvaha zobrazuje stav, sama o sobě umožní charakterizovat pouze momentální strukturu majetku a financí firmy. Pro řízení firmy však jen stavové veličiny nestačí. Chcete-li zjistit více, potřebujete nahlédnout minimálně také do výkazu zisků a ztrát (výsledovky), který zachycuje výnosy a náklady za období končící stejným dnem jako rozvaha.


Z výsledovky se dozvíte více o postavení firmy, jejích vyhlídkách a šancích, ale také problémech, neboť zachycuje náklady a výnosy. Náklady jsou v účetnictví synonymem zchudnutí a výnosy jsou účetním termínem pro zbohatnutí. Výnosy a náklady firmy vypovídají o aktivitě firmy a sledují se za každý rok zvlášť.


Ve výsledovce vyčtete rozdíl výnosů a nákladů nazývaný hospodářský výsledek. Kladný výsledek označuje zisk firmy, záporný výsledek ztrátu firmy. Důležitá je ale také tzv. přidaná hodnota. Tu vypočítáte jako rozdíl tržeb z prodeje výrobků, služeb a zboží a nákladů vynaložených na prodané zboží a spotřebu materiálu a energie.


Co je podstatné ve výsledovce

=> Dosahuje firma zisku z provozní činnosti?

=> Pokryje provozní zisk finanční náklady (tj. bankovní poplatky, úroky z úvěrů atd.)?

=> Je zisk (případně ztráta) tvořen běžnou činností firmy (a nikoli prodejem zásob a majetku)?

=> Je přidaná hodnota kladná?

=> Pokrývá přidaná hodnota osobní náklady (tzn. je produktivita práce dostatečná na vytvoření hodnoty převyšující náklady na materiál, energie a služby).


Můžete-li si na výše uvedenou pětici otázek odpovědět kladně, gratuluji. Váš podnik bohatne a má dobré šance si svoji současnou pozici udržet.