Praktické využití finanční analýzy
Datum: 21. 2. 2020   Autor: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D.

Jak vidět vše podstatné o finanční kondici a výkonnosti firmy jednoduchým způsobem, aniž by bylo nutné projít spoustu dat, které jsou v účetnictví k dispozici? Firemní ekonomika se může zdát nepřehledná, když nevíte, na které údaje se zaměřit a do jakého kontextu je zasadit. Existuje nástroj, který vám umožní udělat si jasnou představu o vlivu firemních aktivit na finanční zdraví firmy. Jde o finanční analýzu.
 
 
Finanční analýza aneb celkový pohled o dění ve firmě
Celková ekonomika firmy je postavená na dvou pilířích. Jedna stránka úspěšného podnikání spočívá ve výkonnosti firmy, ta druhá se opírá o finanční stabilitu. Když se řekne finanční zdraví firmy, povětšinou se manažerům vybaví ziskovost. Nicméně od pouhého konstatování, že hospodářský výsledek je neuspokojivý, se díky finanční analýze můžete dostat na místa, kde lze ekonomiku vaší firmy skutečně ovlivnit. Finanční analýza zodpoví otázku, jaká konkrétní místa ve firmě se skrývají za jednotlivými účetními výkazy. Upozorňuje na nežádoucí hodnoty, vzájemné vazby a souvislosti mezi jednotlivými oblastmi ve firmě.
 
 
Krátkodobý a dlouhodobý pohled
Účetnictví respektuje roční horizont. U krátkodobého majetku a závazků jde o dobu do roka. Dlouhodobé znamená v účetnictví více než 12 měsíců. Obdobně se rozlišuje krátkodobé finanční řízení, týkající se schopnosti firmy uhradit do roka splatné závazky = likvidita, ale také schopnosti firemního majetku přinést odpovídající výnosy = aktivita. Z dlouhodobého pohledu je potřeba hlídat zadluženost firmy a efektivitu podnikání, tedy rentabilitu.
 
 
Solventnost aneb dluhy nesmí přerůst přes hlavu
Jaká je struktura zdrojů financování vaší firmy? Využíváte převážně vlastní zdroje nebo dluhy? Zadluženost není jen o výši nesplacených úvěrů vůči bance. Mezi dluhy patří i závazky vůči dodavatelům, zaměstnancům, společníkům či státu. Z hlediska vyhodnocení toho, zda má firma dluhy pod kontrolou, je vhodné sledovat poměry mezi vlastními, cizími a celkovými zdroji. Tyto informace nabízí účetní výkaz rozvaha.
 
Například ukazatel kvóta vlastního kapitálu poměřuje výši vlastního a celkového kapitálu. Čím více vlastních zdrojů firma má, tím vyšší je její míra finanční nezávislosti na cizích zdrojích. Tento ukazatel je využíván pro posouzení celkového finančního zdraví firmy, tzv. bonity.
 
 
Výkonnost aneb peníze se musí točit
Mít na zaplacení je důležité. Peníze se ale musí točit. Ležáky zboží či výrobků, vysoké hodnoty rozpracované výroby, dlouhé doby reálného inkasa pohledávek, nízké úrokové sazby na běžných účtech rozhodně nepřispívají k vyšší výkonnosti firmy. Zda má podnikání smysl, je jedna z klíčových otázek pro dlouhodobou úspěšnost firmy. Jaký efekt ale vůči čemu poměřit? Existuje přeci mnoho ukazatelů rentability. Výpověď ukazatelů vychází z kladené otázky.
 
Například se ptáte, zda je dosahovaná marže na trhu dostatečná v porovnání s vašimi představami, předchozím vývojem firmy nebo konkurencí. Vhodným ukazatelem finanční analýzy je pak rentabilita tržeb, která porovnává dosažený efekt za určité období s tržbami z prodeje zboží, výrobků a služeb ve stejném období. Co je vhodným efektem? Může to být čistý zisk (po zdanění) nebo hrubý zisk (před zdaněním), ale také výše peněžního výdělku (provozní cash flow). Pro hodnocení dosaženého výkonu na trhu tedy využijete výkaz zisku a ztráty, případně také přehled o peněžních tocích.