Czech
Czech
English (UK)

Controlling nebo manažerské účetnictví

Co je manažerské účetnictví?

Manažerské účetnictví představuje systém informací pro rozhodování. Zahrnuje a využívá všechny složky firemního informačního systému. Vychází z účetnictví, ale využívá i kalkulací, rozpočetnictví, statistik, či ekonometrických metod. Předmětem manažerského účetnictví jsou nejen náklady, ale i výnosy a ideálně také peněžní toky. Vnitřní řízení firmy se tradičně orientovalo na hospodárnost. Manažerské účetnictví musí sloužit i řízení efektivnosti.


Jaké úkoly zabezpečuje manažerské účetnictví?

Ačkoli manažerské účetnictví není zdaleka pouze o nákladech, informace o struktuře nákladů k řízení efektivnosti nepochybně patří. Manažerské účetnictví sleduje náklady jak v druhovém členění, tak z hlediska účelu jejich vynaložení. Druhové členění je primárně důležité pro finanční účetnictví. Mnoho firem sestavuje výsledovku právě podle nákladových druhů. Účelové členění je naopak primárně orientováno na interní vyžití ve firmě. Odpovídá totiž na otázku, k jakému účelu byl náklad vynaložen. Manažerské účetnictví vypovídá také mnohé o výkonech firmy. Základním využitím výkonové orientace manažerského účetnictví jsou kalkulace a cenotvorba. Mnohdy je pro firmu velice důležitá rovněž odpovědnostní rovina manažerského účetnictví, které má důležité poslání zvláště při decentralizaci odpovědnosti a pravomoci. Jde zejména o informace o režijních nákladech zjišťovaných podle místa vzniku. Významnou oblastí jsou firemní rozpočty. Rozpočet režijních nákladů plní nezastupitelnou funkci jak ve vnitropodnikovém řízení, tak i v předběžných kalkulacích. Rozpočet střediskových nákladů a výnosů se neomezuje pouze na režijní náklady, ale zabývá se všemi náklady a výnosy, které v daném útvaru vznikají, popřípadě za které útvar zodpovídá.


Využívat manažerského účetnictví nebo nevyužívat, toť otázka

Finanční účetnictví je orientováno na externí uživatele. Účetní výkazy jsou standardizované a vychází ze zákonných požadavků. Ve firmě pro řízení často potřebujete mnohé další informace. Mnohdy v jiné struktuře či podrobnosti. Každá firma si podle své struktury a zaměření vymezuje požadavky na manažerské účetnictví sama. Není žádná obecná šablona. Co je ale nutné při úvaze o využívání manažerského účetnictví, shrnujte hlavní zásada: Náklady na pořízení informací musí být nižší než efekty, které poskytují. V praxi je běžné, že čím složitější a méně příznivá je situace firmy, tím více informací se od manažerského účetnictví požaduje. Zda manažerské účetnictví přinese požadované efekty, tedy záleží na konkrétní situaci, v jaké se nacházíte. Chcete vědět, jaké jsou náklady, marže a zisk vašich výrobků či služeb? Může vám s tím pomoci výkonové účetnictví. Zajímá vás, jak k celofiremním výsledkům přispívá ten který útvar? Odpovědi vám pomůže nalézt odpovědnostní účetnictví.


A jak je to s tím controllingem?

Manažerské účetnictví je tedy „účetnictvím nákladů a výnosů orientovaným na řízení“. Pokud dokážeme předem vymezit potřeby řízení, můžeme se v dalším kroku zabývat tvorbou systému, který dokáže zobrazit podnikatelský proces a poskytovat informace o skutečném i žádoucím průběhu podnikatelské činnosti. A protože se pro pracovní pozici odborníka, který koordinuje tento systém, vžil název controller, způsob řízení podnikatelského procesu s využitím účetního systému, který zohledňuje požadavky na řízení, je nazýván controllingem.