ANALÝZY 
Vytváříme ekonomické a finanční analýzy, zpracováváme studie proveditelnosti a podáváme odborná doporučení pro úpravu strategie finančního řízení včetně doporučení v oblasti struktury majetku a jeho financování tak, aby vaše podnikání přinášelo lepší ekonomické výsledky.

Analýzy jsou důležité pro posouzení finančního zdraví firmy, ekonomické řízení firmy a strategické plánování, ale také například pro přilákání investorů či získání úvěru.

Chystáte-li se realizovat investiční projekt,  získat úvěr od banky či uvažujete o prodeji či koupi firmy, studie proveditelnosti s podrobným finančním plánem a jeho ekonomickou analýzou vám napomůže komplexně zhodnotit realizovatelnost vašeho záměru a zvýší vaši důvěryhodnost coby partnera vašeho potenciálního věřiteleči investora.
 
Klíčové oblasti analýz:

• Analýza finančního zdraví a bonity firmy.

Analýza trendů a aktuálních hospodářských výsledků.

Analýza tržeb a ziskovosti po výrobcích/projektech/zákaznících.

Hlavní faktory ovlivňující vývoj hospodářských výsledků.

Normalizace hospodářských výsledků, tj. eliminace jednorázových nebo mimořádných vlivů.

Analýza plánovaných hospodářských výsledků včetně porovnání předpokladů s minulým vývojem.

Stabilita cash flow, vývoj pracovního kapitálu a čistý dluh.

Analýza hlavních rozvahových položek.
 
Přínosy pro vás:

Pomůžeme vám ujasnit si, jak jste připraveni na financování nového záměru.

Vyhodnotíme vaše investiční záměry s využitím ekonomických měřítek.

Zpracujeme finanční plán a analýzu projektu v investiční i provozní fázi.

Zhodnotíme efektivitu projektu či investice pomocí ukazatelů finanční analýzy.

Upozorníme na pravděpodobnost a závažnost finančních rizik projektu.

Zhodnotíme vaše obchodní partnery z hlediska schoponosti hradit dluhy.

Posoudíme bonitu vaší firmy, požadavky managementu či nároky vlastníků ve vztahu k výsledkům firmy.