Podmínky užívání webových stránek

I. Obecná ustanovení

1. Provozovatelem internetových stránek www.padia.cz je společnost PADIA, s.r.o., se sídlem Plaská 622/3, 150 00, Praha 5, IČO: 24763535 (dále jen „Provozovatel“).

2. Provozovatel tímto vydává Podmínky pro užívání internetových stránek www.padia.cz (dále jen „Podmínky“).

3. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat stránky www.padia.cz.

 

II. Ochrana soukromí

1. Ve společnosti PADIA, s.r.o. víme, že vám záleží na tom, jak jsou informace o vás použity a sdíleny. Garantujeme, že o každou takovou informaci, kterou nám poskytnete, bude řádně postaráno. Tyto zásady ochrany soukromí zajišťují, že veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uchovávány v bezpečí a důvěrně a používají se pouze pro účely, pro které jsou určeny.

2. Jediné osobní údaje, které budeme shromažďovat, jsou osobní informace, které nám poskytnete při registraci u nás nebo při komunikaci přes naše webové stránky. Můžeme vám na požádání kdykoli poskytnout kopii osobních informací, které máme o vás v držení.

3. Tato webová stránka používá cookies pro shromažďování technických informací pro statistické účely, které jsou potřebné pro správu systému. Nemají osobní povahu a na jejich základě nemůžete být identifikován. Cookie je zpráva daná do webového prohlížeče prostřednictvím webového serveru. Používá se například pro identifikaci počítače uživatele z důvodu sledování návštěvnosti na internetových stránkách.

4. Veškeré osobní informace, které nám poskytnete, budou použity pouze k těmto účelům:

a) pro poskytování informací, produktů nebo služeb podle toho, jak požadujete,

b) pro informovanost o produktech a službách společnosti PADIA, s.r.o., o které můžete mít zájem nebo jiné marketingové účely,

c) pro vnitřní průzkum,

d) pro zlepšení obsahu webových stránek,

e) pro sestavování a zveřejňování statistických údajů o našich uživatelích a jejich preferencích, Provozovatel však důrazně prohlašuje, že tyto statistiky jsou anonymní a neidentifikují konkrétní uživatele.

5. Bez vašeho souhlasu nebudeme poskytovat žádné vaše osobní informace třetí straně.

 

III. Způsob používání

1. Uživatel se zavazuje, že se při používání webu bude řídit předpisy platnými na území České republiky a těmito Podmínkami a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele.

2. Uživatel se zavazuje, že nebude zejména:

a) zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek,

b) využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam),

c) zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy.

 

IV. Autorská práva

1. Provozovatel prohlašuje, že mu dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, náleží veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto webových stránkách.

2. Uživatel bere na vědomí, že obsah webu je chráněn předpisy na ochranu autorských práv a dalšími předpisy, kterými se řídí ochrana duševního vlastnictví. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, kopírovat, distribuovat, prodávat, přenášet obsah webu, měnit, upravovat či jinak zasahovat do obsahu webu.

3. Ochranné známky, obchodní značení, grafické prvky, design či aplikace umístěné na webu tvoří duševní vlastnictví Provozovatele a bez jeho předchozího písemného souhlasu nesmí být nikterak využívány.

 

V. Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby webové stránky obsahovaly přesné, úplné a aktuální údaje a informace. Neposkytuje však v tomto ohledu žádné záruky ani prohlášení. Upozorňuje, že webové stránky mohou obsahovat nesprávné a neúplné údaje či chyby, které budou opraveny, jakmile to okolnosti Provozovateli dovolí.

2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za chyby či opomenutí v obsahu těchto webových stránek, ani za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním webu.

3. Provozovatel není zodpovědný za žádné informace, odkazy či dokumenty uveřejněné nebo zpřístupněné na webových stránkách třetích osob, na které tento web odkazuje.

4. Stránky jsou aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo stránky kdykoli a bez předchozího upozornění aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat či jinak měnit údaje obsažené na stránkách.

5. Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Podmínky, přičemž jejich aktuální znění vždy zveřejní prostřednictvím tohoto webu.

6. Přístupem ke stránkám www.padia.cz a jejich prohlížení uživatel bezvýhradně s těmito Podmínkami a jejich změnami souhlasí.

7. Poslední verze dokumentu Podmínky užívání webových stránek www.padia.cz byla zveřejněna 11. 3. 2016 a od tohoto data je plně platná a účinná.