Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Společnost PADIA, s.r.o. vydává podle paragrafu 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, tyto Obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti ekonomických otevřených i zakázkových kurzů a odborného poradenství (dále jako „Obchodní podmínky“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Objednatele a Poskytovatele a jsou pro zúčastněné strany závazné.

 

2. Definice pojmů

2.1 Poskytovatel: společnost PADIA, s.r.o.

2.2 Objednatel: fyzická nebo právnická osoba odlišná od Poskytovatele, která projeví zájem o služby Poskytovatele prostřednictvím písemné nebo ústní objednávky.

2.3 Smluvní vztah: vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniklý na základě písemné nebo ústní objednávky, kterou Objednatel písemně potvrdil.

2.4 PADIA školení: odborná školení v oblasti ekonomiky firem pro podnikatele poskytované formou otevřených a zakázkových školení, jejichž rámcová nabídka je uveřejněna na webových stránkách Poskytovatele www.padia.cz.

2.5 Otevřené PADIA školení: PADIA školení určené pro veřejnost vedené odbornou lektorkou Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D. v prostorách zabezpečených Poskytovatelem. Přesné místo konání Otevřeného PADIA školení je účastníkům sděleno v rámci potvrzení objednávky PADIA školení. Obsah Otevřeného PADIA školení a jeho cena je uvedena na webových stránkách Poskytovatele www.padia.cz.

2.6 PADIA zakázkové školení: PADIA školení určené pro předem definované účastníky vedené odbornou lektorkou Ing. Pavlínou Vančurovou, Ph.D. v prostorách Objednatele nebo v prostorách zabezpečených Poskytovatelem. Obsah Zakázkového PADIA školení a jeho cena je individuálně sjednána. Poskytovatel je oprávněn před zahájením přípravných prací vyžadovat akceptaci cenové nabídky.

2.7 Poradenství: individuální odborné poradenské a konzultační služby v oblasti ekonomiky firem poskytované formou Konzultace při osobním setkání, telefonicky, emailem či Skype rozhovorem. Cena Poradenství je sjednána individuálně na základě požadovaného rozsahu poskytovaných služeb. Poskytovatel je oprávněn před zahájením přípravných prací vyžadovat akceptaci cenové nabídky.

2.8 Konzultace při osobním setkání: realizace Poradenství formou osobního setkání, které se koná v předem dohodnutém konkrétním termínu a rozsahu a na předem dohodnutém místě konání.

2.9 Akceptace: Objednatelem potvrzený souhlas s cenou Otevřeného PADIA školení odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách Poskytovatele www.padia.cz a vyjádření souhlasu s cenovou nabídkou Zakázkového PADIA školení a Poradenství prostřednictvím mailu.

 

3. Kontaktní údaje Poskytovatele

3.1 Název: PADIA, s.r.o.

3.2 Sídlo: Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8

3.3 IČ: 24763535

3.4 DIČ: CZ24763535

3.5 Zapsaná: v obchodním rejstříku Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172349

3.6 Telefon: +420 604 984 276

3.7 Kontaktní adresy pro písemný styk:

      3.7.1 Poštovní: PADIA, s.r.o., Pobřežní 249/46, Praha 8 - Karlín, PSČ 186 00
      3.7.2 Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

3.8 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 107-1075550247/0100

 

4. Objednávka

4.1 Přihlásit se k účasti na Otevřené PADIA školení lze přes formulář, který je uveden na webových stránkách www.padia.cz. Objednatel je povinen v objednávce uvést svůj emailový kontakt. Následně je na emailovou adresu, kterou Objednatel zadá do formuláře, zaslána rekapitulace.

4.2 Vyplněním a odesláním závazné objednávky vyjadřuje Objednatel dobrovolný souhlas s poskytnutím osobních údajů ke zpracování společností PADIA, s.r.o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje je Objednatel povinen uvádět správně a pravdivě. Respektujeme soukromí Objednatele. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Svůj souhlas může Objednatel kdykoliv písemně odvolat.

4.3 Účast na Otevřeném PADIA školení je možné objednat také zasláním mailu na mailovou adresu Poskytovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Poskytovatel je povinen potvrdit přijetí objednávky nejpozději do 5 pracovních dnů.

4.4 Poskytovatel na svém kontaktním telefonu a emailu přijímá nezávazné objednávky Zakázkových PADIA školení a Poradenství.

4.5 Poskytovatel zpracuje nezávaznou objednávku Objednatele, přičemž je oprávněn vznášet vůči Objednateli upřesňující dotazy. Objednateli Zakázkového PADIA školení nebo Poradenství zašle Poskytovatel cenovou nabídku, kterou jsou smluvní strany jsou oprávněny dále při vzájemné komunikaci upravovat.

4.6 Poskytovatel je oprávněn zahájit poskytování Poradenství a Zakázkového PADIA školení poté, co Objednatel emailem závazně potvrdí cenovou nabídku Objednatele.

4.7 Objednávky jsou závazné. Poskytovatel chápe, že ne vždy může Objednatel svůj závazek objektivně splnit. Proto umožňuje Objednateli od objednávky bezplatně odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před dnem konání PADIA školení nebo Konzultace při osobním setkání. Odstoupení od objednávky po této lhůtě je upraveno v článku 6 „Storno podmínky“.

 

5. Platba

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli odměnu za zajištění možnosti účasti na PADIA školení a za realizaci Poradenství.

5.2 Společnost PADIA, s.r.o. je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). K odměně Poskytovatele bude v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy a v souladu s těmito právními předpisy připočtena DPH.

5.3 Podkladem pro platbu odměny je faktura, která bude Objednateli zaslána emailem na základě písemné objednávky Otevřeného PADIA školení nebo Akceptace cenové nabídky Zakázkového PADIA školení a Poradenství. Při úhradě je nezbytné uvést variabilní symbol, kterým je číslo faktury, aby Poskytovatel mohl platbu Objednatele identifikovat.

5.4 V případě prodlení Objednatele s jakoukoliv úhradou je povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně. Nárok Poskytovatele na náhradu škody tím není dotčen.

5.5 Veškeré úhrady ve prospěch Poskytovatele je Objednatel povinen provádět bezhotovostním převodem na bankovní spojení Poskytovatele uvedené v článku 3 „Kontaktní údaje Poskytovatele“.

 

6. Storno podmínky

6.1 Objednatel může na základě důvodného vyjádření od objednávky bezplatně odstoupit nejpozději 5 pracovních dnů před dnem konání PADIA školení nebo Konzultace při osobním setkání. Nutné je zaslat odstoupení písemnou formou na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tak, aby Poskytovatel mohl zpětně potvrdit jeho přijetí.

6.2 Při stornování objednaného PADIA školení 4 a méně pracovních dní před dnem jeho konání je Objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 80 % z ceny objednané služby. Tyto poplatky nebudou účtovány v případě jmenování náhradníka.

6.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu termínu nebo úplné zrušení PADIA školení.

6.4 Objednatel bude neprodleně informován v případě, že nebude zařazen na Otevřené PADIA školení z důvodů naplněné kapacity Otevřeného PADIA školení, nemoci lektorky nebo jiných nepředvídatelných vlivů a bude mu nabídnut náhradní termín nebo vrácení celé platby.

6.5 Domluva Poskytovatele a Objednatele na přesunutí objednávky na jiný termín je možná, nicméně není nárokovatelná. Domluva musí být vždy písemnou formou.

6.6 Při stornování objednané Konzultace při osobním setkání 4 až 2 pracovních dní před dnem konání Konzultace při osobním setkání je Objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 10 % z ceny objednané služby. Tyto poplatky nebudou účtovány v případě dohodnutí náhradního termínu konání.

6.7 Při stornování objednané Konzultace při osobním setkání 1 a méně pracovních dní před dnem konání Konzultace při osobním setkání je Objednatel povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % z ceny objednané služby.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1 V případě, že výsledkem nebo součástí služeb poskytnutých Objednateli Poskytovatelem bude dílo, které je způsobilé být autorským dílem dle příslušných právních předpisů, platí, že Objednateli bez dalšího nevzniká jakékoliv právo toto dílo jakýmkoliv způsobem užít. V tomto případě je Poskytovatel povinen zajistit, aby Objednateli bylo toto dílo příslušným způsobem poskytnuto pouze v případě, že to bude nezbytné pro řádné poskytnutí služeb Objednateli.

7.2 Pokud smluvní vztah obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Poskytovatel a Objednatel sjednávají, že se vztah řídí českým právem.

7.3 Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

7.4 Změny Obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

 

8. Účinnost

8.1 Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 1. 12. 2016 a v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky Poskytovatele. Veškeré smluvní vztahy uzavřené mezi Poskytovatelem a třetími osobami se vždy řídí příslušným zněním obchodních podmínek platných a účinných k okamžiku uzavření příslušné smlouvy.